Välkommen till La Cordier - Framtidens HÅRVÅRD!

Vi på La Cor­di­er Häl­sar GAM­LA och NYA KUN­DER VÄL­KOM­NA TILL vår nya WEBB­S­ITE.

La Cor­di­er är ett fa­mil­je­fö­re­tag som har ett hel­hets­per­spek­tiv på män­ni­skan, na­tur och hår­vård. Vi er­bju­der en eko­lo­gisk svensk - till­ver­kad hår­vårdse­rie med brett sor­ti­ment. Helt ut­an ke­mi­ka­li­er och Pa­ra­be­ner.

För Ing­er Cor­di­er, na­tur­fri­sör är det nu­me­ra själv­klart val att ar­be­ta med ört­fär­ger och na­tur­li­ga pro­duk­ter. Ef­ter 25 år som fri­sör vill hon gö­ra en in­sats för mil­jön.

Vins­ter­na är fle­ra.
Ett fris­ka­re, vack­ra­re och glän­san­de hår, fris­ka­re hår­bot­ten. Ren ar­bets­mil­jö i sa­long­en, för kun­der och an­ställ­da. Re­na­re pro­duk­ter i hem­met för kun­der­na. Re­na­re vat­ten i na­tu­ren.

La Cor­di­er in­ne­har he­la pro­duk­tions­ked­jan in­om hår­vård. Ut­ö­ver vå­ra pro­duk­ter er­bju­der La Cor­di­er även vi­da­re-​ ut­bild­ning till na­tur­fri­sör. Ing­er Cor­di­er dri­ver en egen sa­long, Sa­long Kam In (www.sa­long­ka­min.se) i Ros­vik ut­an­för Pi­teå där kur­ser­na ge­nom­förs. Vi gör det möj­ligt för fler att le­va med gott sam­ve­te - helt en­kelt mer ren­hå­rigt!

 

publicerad  April 7th, 2019